Konkurs za izbor i imenovanje direktora

JZU APOTEKA I CMS „TEFARM“ TEŠANJ

Na osnovu člana 65. Stav 1. Alineja 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“ broj 46/10 i 75/13),  člana 28. Statuta Javne  Zdravstvene ustanove Apoteka i Centar za medicinsko snabdijevanje „Tefarm“ Tešanj, broj: 173/12 od 11.06.2012 godine, Upravni  odbor Apoteke i CMS „Tefarm“ Tešanj na osnovu odluke broj 547/21 od dana 12.10.2021. godine, raspisuje

           

K  O  N  K  U  R  S

za izbor i imenovanje direktora

JZU Apotka i CMS „Tefarm“ Tešanj

 

I PREDMET

Rapisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Apoteka i CMS „Tefarm“ Tešanj na period od 4 (četiri) godine.

II OPIS POSLOVA

Direktor Apoteke organizuje rad i rukovodi radom Apoteke, zastupa i predstvalja Apoteku prema trećim licima, odgovara za stručni rad, zakonitost rada, rezultate rada i finansijsko poslovanje Apoteke i CMS „Tefarm“ Tešanj, te obavlja i ostale poslove propisane članom 31. Statuta  JZU Apoteka i CMS „Tefarm“ Tešanj.

III USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA

Za direktora Apoteke može biti imenovano lice koje ispunjava uslove utvrđene zakonom i Statutom društva, a to su:

a) Opći uslovi:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
 • da nije otpužen iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX 1.Ustava BiH),
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH,
 • da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u reguliranom organu u koji se kandiduje;

b) Posebni uslovi:

 • da ima farmaceutski fakultet,
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci,
 • da ima znanje o Zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaiji ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta, a u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove, Federalnog ministarstva zdravstva  
 • da nije član Upravnog odbora Apoteke,
 • da ne postoje zakonom propisane smetnje u pogledu obavljanja poslova u rukovođenju,
 • da posjeduje komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 • sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 • dobre rezultate rada ostvarene tokom prethodnog radnog angažmana,
 • dobre preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca,
 • da ispunjava i druge Zakonom propisane uslove.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu i kratku biografiju kretanja u službi, zainteresovani kandidati su dužni priložiti dokaze, ne starije od tri mjeseca, o ispunjenju uslova iz Konkursa i to:

– Diplomu o završrenom farmaceutskom fakultetu,

– Uvjerenje o radnom iskustvu u struci,

– Certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji zdravstvenog menadžmenta u skladu sa Pravilnikom o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove, Federalnog ministarstva zdravstva,

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

– dokaz da kandidat u posljednih 5 godina nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili privredni pristup za   radnje ne spojive sa poslovima direktora,

      – ovjerena izjava kandidata:

 • da nije otpužten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji(član IX 1.Ustava BiH)
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.
 • da nije angažiran na drugoj poziciji koja bi eventualno mogla dovesti do sukoba interesa
 • da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu u koji se kandiduje.

V OPĆE ODREDBE

Kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju iz tačke IV konkursa, u orginalu ili ovjerenoj kopiji kod nadležnog organa.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti na adresu JZU Apoteka I CMS “TEFARM” Tešanj, ul. Titova br. 1., sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora apoteke – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijavljeni kandidati koju budu imali uredne, potpune i blagovremene prijave, biti će pozvani na intervju, o čemu će biti obaviješteni.

Nakon završenog postupka za izbor i imenovanje direktora JZU Apoteke i CSM „Tefarm“    Tešanj, dostavljene prijave ne vraćaju se kandidatima koji su se prijavili na Konkurs.

Broj: 548/21

Tešanj, 13.10.2021. godine

                                                                                                                    PREDJSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                                     Muharem Kruško

 

Konkurs možete preuzeti u PDF formatu ovdje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *